نیما یوشیج

کاری را که من کرده ام، خانلری و پرویزی و دیگران، احمقانه دارند تعبیر می کنند

تیر ماه 1333

تعبیرِ احمقانه ی مجله ی سخن، شماره ی 6، دوره ی پنج. کاری را که من کرده ام، خانلری و پرویزی و دیگران، احمقانه دارند تعبیر می کنند. خانلری در مجله های پیش، ضدِّ اخلاق بود. در این مجله، از دانش و آزادگی مقاله دارد. این جوانِ ناجوانمرد و جاه طلب و متشاعر، حرف های «دو نامه»ی مرا گرفته، بطورِ ناقص موضوعِ سخنرانیِ خود در جشنِ دوستانِ سخن قرار داده است. من وقت ندارم، به خاطرِ زندگیِ داخلی ام که خراب است، والا می دانستم او را چطور سرجایش بنشانم. جایی که گربه ها نمی رقصند، موشها به جنب و جوش می افتند.

مطالب مرتبط