نیما یوشیج

دوبیتی

شهریور ماه 1324 سپتامبر 1955

از پس پنجاهی و اَندی ز عمر  
 نعره برمی آیدم از هر رگی

کاش بودم باز دور از هر کسی  
چادری و گوسفندی و سگی

مطالب مرتبط