نیما یوشیج

منّتِ دونان

اسد 1300

زدن با مژّه بر مویی گره ها                به ناخن آهنِ تفته بریدن

ز روحِ فاسدِ پیرانِ نادان      حجاب جهلِ ظلمانی دریدن

به گوشِ کر شده، مدهوش گشته             صدای پای صوری را شنیدن

به چشم کورْ از راهی بسی دور              به خوبی پشّه ی پرّنده دیدن

به جسم خود، بدون پا و بی پر       به جوفِ صخره یِ سختی پریدن

گرفتن شَرزهْ شیری را در آغوش             میان آتشِ سوزان خزیدن

کشیدن قلّه ی الوند بر پشت                             پس آنگه روی خار و خس دویدن

مرا آسان تر و خوش تر بود زان                                که بارِ منّتِ دونان کشیدن.

مطالب مرتبط