نیما یوشیج

همایِش ملیِ نیما،زبان و شعرِتَبَری


زمان: پنج شنبه - 16 دی ماه 1395

مکان: استان مازندران - شهرستان نور - سالن همایش های دانشگاه آزاد اسلامی

((اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران))

مطالب مرتبط