نیما یوشیج

52 سال پس از خاموشي نيما

13 دي ماه در تقويم شعر ايران مصادف با درگذشت نيما يوشيج، پدر شعر نو و گشاينده ي دريچه اي تازه در نگاه، زبان و بيان شاعرانه ي ادبيات ديرسال ماست. مردي كه عليرغم غوغاهاي تهي و عدم التفات به شعر و حرمت گذاري شايسته به شاعران، همچنان غريب مانده است و آنچنان كه شايسته و بايسته ي زحمات سترگ او بوده، شناسانده نشده است. كودكي كه از كوهستان يوش مازندران بپا خواست و يك تنه آب در خوابگه مورچگان كاروانسراي كهنه ي شعر ايران روانه ساخت و حتي مصرعي در مدح خان و اميري نسرود.

زودمرگي نيما در مقايسه با شاعران هم نسل اش، حسرتي ست كه هنوز دريغ شعر ايران را از آثار و نظرات نوشته ناشده اش مي توان دريافت.
هرچند كه در سالهاي اخير مراسم فراواني در بزرگداشت و تكريم از نيما برپا شده است، اما هنوز نسل امروز به ظرفيت هاي شعري و زحمات طاقت فرساي اين شاعر بزرگ آشنا نشده و آثارش به تمامي در اختيار نسل پس از نيما قرار نگرفته است.
عمل به وصيت نيما و خاكسپاري مجدد در يوش، مرمت خانه ي اجدادي و افتتاح موزه از اقداماتي بود كه با پيگيري هاي فراوان به انجام رسيده است. لازم است تا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به عنوان متولي و مسئول خانه ي نيما كارهاي نيمه تمام و مغفول مانده را پيگيري نمايد. خانه ي نيما نيازمند مرمت و نگهداري اصولي ست و با توجه به مرمت هاي انجام شده، نيازمند تعمير و بازسازي در بخش هاي مختلف مي باشد. با توجه به برگزاري مراسم افتتاح موزه، اشيا، اسناد و آثار نيما در موزه بسيار اندك بوده و شايسته ي عنوان موزه ي نيما نمي باشد. بناي قبلي يادماني مقبره ي نيما تخريب شده و عليرغم ارسال طرح ها در پاسخ به فراخوان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مازندران، اقدامي نسبت به بررسي طرح هاي ارسالي نشده و به دلايل نامشخص مسكوت مانده است. بافت تاريخي روستاي يوش به علت عدم نظارت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مازندران در حال تغيير بوده و اقدامي نسبت به مرمت و حفظ بافت قديم روستايي انجام نمي شود. عدم ثبت تاريخي خانه ي نيما در تهران و خطر تخريب اين مكان از نگراني هاي جدي دوستداران شعر ايران است و اين مكان تاريخي مي تواند به عنوان موزه ي شعر ايران در مركز كشور، ياد و خاطره ي حضور نيما را زنده نگاه دارد. ثبت روز تولد نيما در تقويم رسمي كشور به عنوان "روز شعر نوين ايران" ضرورتي ست كه مي تواند ياد و خاطره نيما يوشيج را به عنوان يكي از شاعران بزرگ ايران و تكامل دهنده شعر ديرسال اين سرزمين، بيش از پيش ماندگار سازد و با توجه به حمايت مسئولين، اقدام عملي صورت نگرفته است.
اميدواريم يادآوري ها و تلنگر هر ساله، مسئولين و متوليان فرهنگي را به ضرورت حرمت گذاري نسبت به شاعر بزرگ سرزمين ما - نيما يوشيج – آگاه سازد.
شب همه شب شكسته خواب به چشمم
گوش بر زنگِ كاروانَستَم
با صداهاي نيم زنده ز دور
همعنان گشته، همزبان هستم.

جاده اما ز همه كس خالي است
ريخته بر سر آوار آوار
اين منم مانده به زندانِ شبِ تيره كه باز
شب همه شب
گوش بر زنگِ كاروانَستَم.
12 آبان ماه 1390 - محمد عظيمي

مطالب مرتبط