نیما یوشیج

(عقوبت)

1308

چو بي هنگام مي خواند آن خروسك
گرفتش كدخداي ده، شبانه،
برون از خانه اش، در لانه اي كرد
كه وقتي داشت از لانه نشانه.
در آن ويرانه مي خواند او كه ناگاه
درآمد روبَه و بُردش ز لانه ...
چه بسيار از عقوبت هاي افزون
كه گشتش لغزشِ خُردي بهانه!
1308

مطالب مرتبط