نیما یوشیج

( بهار )

لاهيجان. اسفند 1308

( بهار )

بچّه ها، بهار!

گل ها وا شدند.

برف ها پا شدند

از رو سبزه ها

از روي كوهسار

بچّه ها، بهار!

داره رو درخت

مي خونه به گوش:

( پوستين را بِكَن،

قبا را بپوش.)

بيدار شو، بيدار

بچّه ها، بهار!

دارند مي روند

دارند مي پرند،

زنبور از لونه

بابا از خونه

همه پيِ كار،

بچّه ها، بهار!

لاهيجان. اسفند 1308

مطالب مرتبط