نیما یوشیج

( آواز قفس )

مرداد 1305

( آواز قفس )

شعر براي كودكان

من مرغكِ خواننده ام

مي خوانم من، نالنده ام

پرورده يِ ابر و گُلم

مي خوانم من، من بلبلم

افتاده هر چند از هوش.

در عِشقه هاي سياه

يك شب كه مي تابيد، ماه

دستي به من زد دوست، من

از آن زمان در هر دَمَن

مي خوانم آوازِ قفس.

مرداد 1305

مطالب مرتبط