نیما یوشیج

( آتش جهنم )

لاهيجان ـ 13 ارديبهشت 1309

( آتش جهنم )

بر سر منبرِ خود واعظِ ده

خلق را مسئله مي آموخت.

صحبت آمد ز جهنّم به ميان

كه چه آتش ها خواهد افروخت

تنِ بدكار چه ها مي بيند

آنكه عقبي پيِ دنيا بفروخت.

گوش داد اين سخنان چوپاني

غصّه اي خورد و هراسي اندوخت

ديد با خود سگِ خود را بدكار

چشم پُر اشك بدان واعظ دوخت

گفت: آنجا كه همه مي سوزند

سگِ من نيز چو من خواهد سوخت؟

لاهيجان ـ 13 ارديبهشت 1309

مطالب مرتبط